WERKWIJZE

Wat doet Soer Incasso en Juridisch Adviesburo om uw openstaande facturen/ vordering te incasseren?

Soer Incasso en Juridisch Adviesburo werkt zeer efficiënt, effectief en is cliëntgericht. U heeft bij ons een vast aanspreekpunt en wordt periodiek op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Tevens heeft u de mogelijkheid om op elk gewenst moment 24/7 de stand van zaken online in te zien.

Om uw factuur/vordering te innen nemen we in korte tijd meerdere keren contact op met uw debiteur/klant. We vragen/sommeren uw debiteur/klant om de factuur zo snel mogelijk te betalen incl. rente en incassokosten. In dat geval gaan we er van uit dat u zelf al een zogenaamde WIK of 14-dagen brief heeft verstuurd. Zo niet, dan kunnen wij dit verzorgen en houden wij ook de agendering in de gaten.

Heeft uw klant/debiteur een goede reden om niet te betalen? Dan hoort u dat ook snel.
Voordat het volledige minnelijke traject is doorlopen gaan er wel gauw een aantal weken voorbij. Dit leidt vaak dit tot een oplossing: De debiteur/klant heeft de openstaande factuur volledig betaald, een betalingsafspraak gemaakt of we hebben met uw goedkeuring een passende betalingsregeling met hem afgesproken.


Buitengerechtelijk incasseren zonder rechtbank

Geen debiteur is hetzelfde. Zo heb je debiteuren die niet kunnen betalen.  Ook zijn er debiteuren die (tijdelijk) niet  kunnen maar wel willen betalen. En een laatste groep die wel kunnen maar (nu) niet willen betalen. Een persoonsgerichte incasso is dan beslist de oplossing. Door deze efficiënte werkwijze kunnen we tevens kostenbesparend werken. Het is onze taak uw klant/debiteur in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorschriften te sommeren en tot betaling van de verschuldigde hoofdsom, de rente en buitengerechtelijke incassokosten te bewegen. Slechts met uw goedkeuring kan de vordering door de debiteur/klant in termijnen worden voldaan. Hij dient dan wel eerst een redelijk en vastomlijnd betalingsvoorstel te doen. De betalingsregeling wordt door ons bewaakt door een strikte agendering. Het streven is om in de minnelijke fase zo snel en succesvol mogelijk te zijn, waardoor een gang naar de rechtbank kan worden voorkomen. Niet altijd is dit mogelijk en is de gang naar de rechter onvermijdelijk.


Gerechtelijk incasseren

Indien de buitengerechtelijke fase ondanks al onze inspanningen niet of nauwelijks tot incasso van uw vordering heeft geleid, zullen wij de mogelijkheden bespreken van een gerechtelijk traject, gevolgd door de tenuitvoerlegging door een gerechtsdeurwaarder van het verkregen vonnis op uw klant/debiteur. We beschikken over de nodige ervaring en kennis om dat traject in te leiden en te begeleiden. We zijn immers sinds 1981 in de deurwaarders- en incassopraktijk werkzaam en kunnen een redelijke inschatting maken of die weg wel tot het gewenste resultaat zal leiden. We werken daarbij met een netwerk aan deurwaarderskantoren.
Let wel: resultaten uit het verleden geven echter geen zekerheid voor de toekomst. Gaat uw debiteur/klant alsnog failliet of is er geen aanwijsbare verhaalsmogelijkheid dan moeten we helaas de zaak en rekenen af.


Hoe kan ik een vordering uit handen geven?

Bent u voor het eerst klant bij ons dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. U vult dit zoveel mogelijk in en verstuurt het via de verstuurbutton.
Wij nemen dan spoedig doch binnen 24 uur contact met u op. Meestal kunt u daarna volstaan met het sturen per post of e-mail van kopieën van de facturen en overige correspondentie zoals herinneringen en aanmaning(en) met het verzoek deze ter incasso in behandeling te nemen.
U kunt uw vordering ook direct indienen door uw factuur en correspondentie te uploaden op het contactformulier.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.