Werlijke gemaakte kosten

Welke kosten komen voor uw rekening?
U betaalt alleen incassokosten indien u de incasso-opdracht bij ons intrekt, de incasso-werkzaamheden belemmerd of tegenwerkt, de vordering zelf incasseert, terwijl u deze aan ons heeft uitbesteed. Indien de klant alsnog rechtstreeks aan u betaalt, incasseert u zelf en bent u derhalve incassokosten verschuldigd over het geincasseerde bedrag.

Welke kosten komen voor uw rekening bij geen resultaat?

Indien het niet lukt om minnelijk of uiteindelijk gerechtelijk uw vordering geheel of gedeeltelijk te incasseren, zullen wij geen buitengerechtelijke kosten aan u doorbelasten, anders dan over het geïncasseerde bedrag. Helaas moeten wij wel de gemaakte verschotten, zoals informatiekosten KvK, portikosten, proces- en executiekosten aan u doorbelasten, indien wij niet tot gehele of gedeeltelijke incasso kunnen geraken en deze werkelijk gemaakt zijn.

U krijgt vooraf een kostenindicatie bij het voeren van een procedure. In dat geval zal ook om een kostenvoorschot worden gevraagd. Bij verweerzaken rekenen wij een honorarium voor het voeren van de procedure en reis- en verletkosten. Dit zal worden verrekend met hetgeen de rechter toewijst aan de proceskosten die ten laste komen van de wederpartij.  Het kostenvoorschot wordt verrekend op de eindnota.

In principe bent en blijft u onze opdrachtgever en bent dan ook verantwoordelijk voor de kosten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw klant/debiteur in staat van faillissement raakt of anderszins geen enkel aanwijsbaar verhaal meer biedt.